Nội địa hóa game

Chuyên viên ngôn ngữ của Sprok DTS cung cấp dịch vụ nội địa hóa tốt nhất, phù hợp với tâm tư của khách hàng địa phương, thông qua nền tảng là khả năng nắm bắt ngôn ngữ dịch.

Nội địa hóa game

Chuyên viên ngôn ngữ của Sprok DTS cung cấp dịch vụ nội địa hóa tốt nhất, phù hợp với tâm tư của khách hàng địa phương, thông qua nền tảng là khả năng nắm bắt ngôn ngữ dịch.

Hỗ trợ thử nghiệm game

Dựa trên kinh nghiệm nội địa hóa thành công game của các công ty lớn, Sprok DTS có hỗ trợ thử nghiệm game để tạo điều kiện cho việc nội địa hóa thêm thành công.

Nội địa hóa đa ngôn ngữ

Sprok DTS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn từ giai đoạn đề ra ý tưởng phát triển game cho đến nội địa hóa đa ngôn ngữ.

Hệ thống chất lượng nội địa hóa game

Ngay cả sau khi hoàn tất quá trình TRP (dịch thuật, kiểm duyệt và hiệu đính), chúng tôi phải tiến hành thêm giai đoạn thử nghiệm nội địa hóa rồi mới cho ra thành phẩm.

Phạm vi nội địa hóa game vô cùng đa dạng: bản hướng dẫn, packaging, trang web, UI, đồ họa và thử nghiệm. Khi đưa game ra thị trường sẽ có các vấn đề như ngôn ngữ, vấn đề văn hóa, phần cứng, phần mềm, vấn đề pháp lý, đồ họa và âm nhạc. Sprok DTS đã hỗ trợ chúng tôi một cách cụ thể về mặt ngôn ngữ và vấn đề văn hóa.

Raphaël Bruguière

Blizzard Entertainment, Inc.

Blizzard Entertainment đã lựa chọn Sprok DTS làm đối tác để thực hiện dự án nội địa hóa một game nổi tiếng của công ty. Với các kinh nghiệm nội địa hóa lâu năm của mình, Sprok DTS đã giúp Blizzard Entertainment kết thúc thành công dự án.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.