Dịch thuật xuất bản

Sprok DTS nắm trọng tâm trong mảng dịch thuật xuất bản, từ tạp chí cho đến các lĩnh vực cần tính chuyên môn như sách giáo khoa, tiểu thuyết.

Dịch thuật xuất bản

Sprok DTS nắm trọng tâm trong mảng dịch thuật xuất bản, từ tạp chí cho đến các lĩnh vực cần tính chuyên môn như sách giáo khoa, tiểu thuyết.

Phân loại dịch thuật xuất bản

Tạp chí

Sách giáo khoa

Tiểu thuyết

Điểm quan trọng nhất trong mảng dịch thuật tiểu thuyết là truyền tải đầy đủ cảm xúc của bản gốc sang bản dịch. Do đó, dịch giả nhất định nhạy ngôn ngữ và thấu hiểu văn háo. Sprok DTS chính là công ty mà khách hàng có thể đặt lòng tin về mặt này.

Anthony Evans

Kadokawa Shoten Publishing Co., Ltd.

Nhà xuất bản lớn của Nhật Kadokawa Shoten đang hợp tác với Sprok DTS để hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Chuyên viên ngôn ngữ có năng lực về mảng xuất bản của Sprok DTS đã góp phần vào việc dịch thuật thành công, vượt ra cả tiêu chuẩn của nội bộ Kadokawa Shoten.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.