Dịch thuật video

Hãy đến với bản dịch hoàn hảo không một lỗi sai thông qua quy trình TRP (dịch thuật, kiểm duyệt, hiệu đính). Sprok DTS thiết lập tiêu chuẩn mới về dịch thuật video.

Dịch thuật video

Hãy đến với bản dịch hoàn hảo không một lỗi sai thông qua quy trình TRP (dịch thuật, kiểm duyệt, hiệu đính). Sprok DTS thiết lập tiêu chuẩn mới về dịch thuật video.

Phân loại dịch thuật video

Phụ đề

Kịch bản

Điểm quan trọng trong dịch thuật phụ đề là phải dự đoán được các cách biểu đạt phụ đề đa dạng. Sprok DTS chính là công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật phụ đề chất lượng cao và ổn định, truyền tải đầy đủ trọng tâm của video.

Lucas Seydoux

Accenture plc

Công ty tư vấn quản lý lớn nhất thế giới Accenture đã tin tưởng ủy thác Sprok DTS dịch thuật tài liệu giáo dục bằng video cho nhân viên trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn lựa chọn là chất lượng bài dịch tự nhiên, và Sprok DTS đã đáp ứng được yêu cầu đó của Accenture.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.